Nütrisyon Destek Ekibi
31 Ağustos 2023

                              

 

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ NUTRİSYON DESTEK EKİBİ

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Dr. Osman DURSUN             

Başhekim


Uzm. Dr. Semih  SAĞIR

Dahiliye Uzmanı


 
Buse KALAY


 Eczacı
 
Suner DEMİRCİ             Sağlık teknisyeni             


 Ummahan BELKIRAT
 Diyetisyen 

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlu Hemşiresi


Hatice ÖZBEK

Diyaliz Sorumlu Hemşiresi

 

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ HEMŞİRE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1. Kurumun belirlediği hedef, politika ve düzenlemeler doğrultusunda nütrisyon birimindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

2. Nütrisyon ekibinin doktoru ve diyetisyeni ile birlikte, hastaların nütrisyonel değerlendirmesinde, tedaviye başlama, sürdürme ve sonlandırma sürecinde görev alır.

3. Nütrisyon Destek Tedavisi’nde hemşirelik girişimleri konusunda belirlenmiş olan standartların uygulanmasını sağlar.

4. Ekibin doktoru ve diyetisyeni ile birlikte düzenli aralıklarla hasta viziti yapar. Hasta için belirlenmiş olan nütrisyonel destek planının doğru yöntemle, doğru dozda, doğru şekilde ve uygun pozisyonda uygulanmasını takip eder.

5. Nütrisyon Destek Tedavisi’nde kullanılan araç-gereç ve ekipmanların temini, kullanımı ve hastaya uygulanmasında ekip ile birlikte görev alır.

6. Nazoenteral yolla beslenmesine karar verilen hastaya gerektiğinde, doktor sorumluluğunda nazoenteral tüpleri takabilir.

7. Enteral beslenme tüplerini tıkanma, kırılma, çatlama, bükülme, yerinden çıkma, ciltte irritasyon, enfeksiyon gibi komplikasyonlar açısından takip eder ve önlenmesi için gerekli hemşirelik girişimlerinde bulunur. Enteral beslenme yollarının bakımı ve pansumanı konusunda klinik çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına eğitim ve danışmanlık verir.

8. Parenteral nütrisyon uygulanan hastalarda damar yolu ile ilgili komplikasyonların önlenmesi için gerekli hemşirelik girişimlerinde bulunur. Santral venöz  kateterlerin bakımı ve pansumanı konusunda klinik çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına eğitim ve danışmanlık verir.

9. Nütrisyon Destek Tedavisi ile birlikte ilaç, kan ve kan ürünlerinin doğru uygulanması hakkında hekim ve eczacının önerileri doğrultusunda klinik çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir. 10. Beslenme ürünlerinin saklama koşulları, uygulama şekli ve uygulama süresi konusunda ekibin bir üyesi olarak, klinik çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir.

11. Nütrisyon Destek Tedavisi’nin mekanik, metabolik ve enfeksiyöz komplikasyonlarını ekiple birlikte izler. Komplikasyonların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde gerekli hemşirelik girişimlerinde bulunur. Klinik hemşirelerine eğitim ve danışmanlık verir.

12. Evde parenteral/enteral yolla beslenme desteği uygulanacak hastalarla ilgili olarak aşağıdaki konularda nütrisyon destek ekibinin üyesi olarak klinik çalışanlarına, hasta ve/veya yakınlarına eğitim verir. - Hastanın kullanması gereken beslenme ürünü, pompa, set vb. malzemelerin raporlanması, reçetelendirilmesi ve temini, - Beslenme yolunun bakımı ve pansumanı, - Gelişebilecek komplikasyonlar ve dikkat edilmesi gereken konular, - Beslenme ürünlerini saklama ve uygulama şekli, - Gerektiğinde başvurabileceği kişi, kurum ve kuruluşlar.

 13. Nütrisyon hemşiresi Nütrisyon Destek Biriminde tam zamanlı olarak görev alır, tüm görev ve sorumluluklarını ekip ile birlikte yerine getirir.

14. Klinik nütrisyon konusunda bilimsel ve güncel yayınları takip eder, seminer, toplantı, kongre ve benzeri etkinliklere katılır.

15. Bilimsel araştırmalara ekiple birlikte katılır, planlar ve yürütür.

16. Nütrisyon destek birimindeki görevleri ile ilgili kayıtları tutar.

17. Görev yaptığı yerlerde Nütrisyon Destek Ekibi ile birlikte klinik nütrisyon ile ilgili hizmet içi eğitim verir ve devamlılığını sağlar.

18. Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ ECZACI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1. Çalıştığı kurumdaki işleyiş ve düzenlemeler doğrultusunda nütrisyon birimindeki eczacılık hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

2. Nütrisyon destek ekibi ile birlikte hasta vizitlerine katılır. Hastaların nütrisyonel destek tedavisinin düzenlenmesi sürecinde nütrisyon destek ekibine katkı sağlar.

3. Nütrisyon desteği alan hastalarda ilaçların doğru şekilde uygulanması, etkileşimleri (ilaç-ilaç, ilaç-besin), geçimsizlikleri ve formülasyonların güvenilirliği ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme yapar. 4. Enteral beslenme tüplerinden ilaç uygulamasına bağlı tüp tıkanmasının önlenmesi açısından klinik çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmelerde bulunur.

 5. Parenteral nütrisyon karışımlarının uygun koşullarda hazırlanmasından ve denetiminden sorumludur.

6. Beslenme ürünlerinin stabilitesi, saklama koşulları ve uygulama şekli konusunda klinik çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapar.

7. Parenteral nütrisyon uygulanan hastalarda aynı damar yolundan uygulanacak ilaçların uygunluğuna ilişkin klinik çalışanlarına bilgilendirme yapar.

8. Nütrisyon destek tedavisinde komplikasyonların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde nütrisyon destek ekibine katkı sağlar.

9. Nütrisyon destek tedavisinde kullanılan araç-gereç, ekipman ve ürünlerin temininde ekip ile birlikte görev alır.

10. Dolum ünitesinde çalışan personelin eğitiminden ve faaliyetlerinden sorumludur.

11. Evde parenteral/enteral yolla nütrisyon desteği uygulanacak hastalarla ilgili olarak klinisyenlere, hasta ve/veya yakınlarına nütrisyon desteği ile doğru ilaç uygulama şekli, etkileşimleri, geçimsizlikleri ve beslenme ürünlerinin saklama koşulları ile ilgili eğitim verir.

 12. Klinik nütrisyon konusunda bilimsel ve güncel yayınları takip eder, seminer, toplantı, kongre ve benzeri etkinliklere katılır.

13. Bilimsel araştırmalara ekiple birlikte katılır, planlar ve yürütür.

14. Nütrisyon destek birimindeki görevleri ile ilgili kayıtları tutar.

15. Görev yaptığı yerlerde Nütrisyon Destek Ekibi ile birlikte klinik nütrisyon ile ilgili hizmet içi eğitim verir ve devamlılığını sağlar.

 16. Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ DOKTOR GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1- Kurumun belirlediği hedef, politika ve düzenlemeler doğrultusunda nütrisyon birimindeki hekimlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

2- Nütrisyon Destek Ekibinin başkanlığını yürütür. Çalışma prensipleri ve programını biçimler.

3- Malnütrisyonun önemi ve beslenme destek tedavisinin değeri konusunda bilgi sahibi olur ve diğer sağlık çalışanlarının konuyla ilgili farkındalığının artırılmasında aktif rol alır.

4- Hastaların nütrisyonel açıdan değerlendirilmesini sağlar ve beslenme tedavisini planlar.

 5- Günlük toplantıları ve ekip vizitlerini planlar, nütrisyon destek tedavisinin etkinliğini izler, gerekli değişiklikleri yapar.

6- Nütrisyonel destek tedavisinin monitörizasyonu sağlar, komplikasyon gelişmesi durumunda erken dönemde tedavi başlanmasını planlar.

7- Hastaya uygun beslenme erişim yolunu belirler ve bu yolun sağlanmasını koordine eder.

8- Evde nütrisyonel desteğe ihtiyacı olan hastaların tedavi programını ekiple birlikte planlar.

9- Tıbbi beslenme tedavisinde kullanılan ürünlerin satın alma sürecinde aktif rol alır.

10- Malnütrisyonu tedavi eden sağlık profesyonellerinden biri olarak malnütrisyonun neden olduğu ek maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunur.

11- Klinik nütrisyon konusunda bilimsel ve güncel yayınları takip eder, seminer, toplantı, kongre ve benzeri etkinliklere katılır.

12- Bilimsel araştırmaları planlar ve yürütür.

13- Nütrisyon destek birimindeki kayıtların tutulmasını sağlar.

14- Görev yaptığı yerlerde klinik nütrisyon ile ilgili hizmet içi eğitim programı yapar ve devamlılığını sağlar.

15- Tüm uygulamaların kanıta dayalı tıp ve etik kurallar doğrultusunda yapılmasını sağlar.