İlaç Yönetmi Ekibi
31 Ağustos 2023
 Dr. Osman DURSUN


Başhekim

Uzm. Dr.SEMİH SAĞIR

Dahiliye Uzmanı

Süner DEMİRCİ             

Sağlık Teknisyeni

Ümmü Gülsüm KARA 

Kalite Direktörü

  
 Birimi:   Hastane Yönetimi

Görev Adı: Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Amiri ve Üst Amiri: Hastane Yöneticisi

Görev Devri: Yok

 

GÖREV AMACI: Akılcı ilaç kullanımında farkındalık oluşturmak amacıyla hastane genelinde faaliyetleri yürütmek.

TEMEL İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Programın etkinliğini ölçmek için belirli aralıklarla anket düzenlemek,
 • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane politikasını belirlemek,

   

 • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sağlık personeli ve hastalara yönelik faaliyetleri planlanmak ve yürütülmesi planlanan faaliyetleri gerekçeleri ile birlikte, sorumluları ve görev dağılımı belirlenerek ayrıca zaman çizelgesi oluşturularak rapor haline getirmek.
 • Hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemelerde tüm sağlık personelinin görev ve sorumlulukları belirlemek,

 

 • Hasta ve yakınlarının ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmasını sağlamak,
 • Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yazılı doküman hazırlamak,
 • Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmasını sağlamak,
 • Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet talebinde bulunmak.

Çalışma Usul ve Esasları:

Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından yılda en az 4 defa yapılacak olan toplantılarda mevcut durum değerlendirmesi yapılır, gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler paylaşılır. Plandan sapmalar varsa gerekçeleri ve çözüm önerileri ile birlikte bir rapor oluşturulur.

6 ayda bir yürütülen faaliyetler, planlar ve mevcut durum değerlendirmesine ilişkin bir rapor (bilgilendirme gereçlerinin örnekleri veya fotoğrafları ile) akılcı ilaç kullanımı ekip sorumlusu veya yardımcısının imzası ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilir.

Toplantı Tutanak Formu ile kayıt altına alınır. Kararların bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve ilgili birimlere gönderilir.

REFERANS ve YASAL DAYANAK: Sağlıkta Kalite Standartları, Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili Klavuz

( Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2011 tarihli duyurusu )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birimi:                      Hastane Yönetimi

Görev Adı:               Antibiyotik Kontrol Ekibi

Amiri ve Üst Amiri: Hastane Yöneticisi

Görev Devri:            Yok

GÖREV AMACI: Hastane bünyesinde; SKS gereğince doğru ve uygun antibiyotik kullanımına yönelik politikaları belirlemek, dirençli mikroorganizmaların yayılımını önlemek ve istenmeyen ilaç etkilerinin ve tedavi maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla AKE oluşturulur.

Antibiyotik kontrol ekibi iş ve işleyisi Hastanemizde görev yapmakta olan Eczacı ve Uzman Hekimler işbirliği ile yürütülmektedir.

 

Antibiyotik Kontrol Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:  :

 • Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi hazırlamak,
 • Bilimsel esaslar ışığında, lokal direnç verilerini göz önüne alarak antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek ve bilimsel gelişmeleri takip ederek gerektiğinde bu politikaları değiştirmek.
 • Hastaneye satın alınacak antibiyotiklerin çeşit ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, ilgili satın alma sürecinde hastane yönetimine sunmak ve kayıt altına almak.
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanının onayı ile reçete edilebilen antibiyotikleri ve bu ilaçlar yazılırken uyulması gereken kuralları Sağlık Uygulama Tebliği esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • İlgili branş uzmanları ile birlikte cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı için hastane politika ve protokollerini belirlemek.
 • Hastanede kısıtlı antibiyotik duyarlılık testi raporlama sistemini uygulamaya geçirmek.
 • Duyarlılık testi yapılacak ve bildirilecek olan antimikrobik ilaçların seçimini yapmak.
 • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanınca gerekli olan hallerde bildirimi kısıtlanan bilgilerin kimlerle, hangi koşullarda paylaşılabileceğini belirleyen yazılı bir düzenleme yapmak.

Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri SKS çerçevesinde, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.  Ekip rutin olarak  yılda 4 defa toplanarak antibiyotik kullanımlarını gözden geçirir, Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Acil durumlarda başkanın daveti ile ara toplantı yapılabilir.   Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

 

REFERANS ve YASAL DAYANAK:

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane