T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Şavşat Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Güncelleme Tarihi: 17/09/2018

                              

 

                           ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL  KOMİTESİ

ÜYELER

ÜNVAN

İMZA

Op.Dr. Gürol KÖROĞLU

Başhekim

 

Uzm.Dr. Feyza TUNCEL

Çocuk Sağlığı ve Hast.Uzmanı

 

Uzm.Dr. Ceren ÖZCAN

İç Hast.Uzmanı

 

Dr.Edip Arda KABAR

Acil Hekimi

 

Dt.Zeynep AKYILDIZ

Diş Tabibi

 

Songül KAYA

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

 

Ramazan ÇAKMAK

İdari ve Mali İşler Müd.

 

Hülya TEKİN

Kalite Dirkt.ve Enf.Hem.

 

Yeliz URAL

Çalışan Hakları Hemşiresi

 

Sevgi YILDIRIM

Acil Sorumlu Hem.

 

Dilek GÖKDEMİR DURMUŞ

Servis Sorumlusu

 

Nacide IŞIK ERDEM

Servis Sorumlusu

 

Güler URAL

Ameliyathane Sorumlusu

 

Hüsniye YILDIZ

Kadın Hast.ve Doğum Ser.Sorm.

 

Mecbure AKALTUN

Laboratuvar Sorumlusu

 

Fuat KÜÇÜK

Röntgen Sorumlusu

 

Şerife GÜL ÖZMEN

Eczacı

 

Hatice ÖZBEK

Diyaliz Sorumlu Hemşiresi

 

Meliha DOĞAN

Diş Polikliniği

 

Ayla KARAKUŞ

Anestezi Teknisyeni

 

Çağlar DURSUN

Tıbbi Atık Sorumlusu

 

 

 

KOMİTENİN GÖREVLERİ ;

 1- Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler  sunar

2- Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

3-Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

4- Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

5- Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,

6- Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

7- Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

8- Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

9- Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

10- Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,

11- Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek

12-Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.